Šta je lektura?

Lektura je pažljivo čitanje, a zatim ispravljanje gramatičkih i pravopisnih grešaka, ali i stilska dorada rečenica.

Nakon nje slijedi novo čitanje i korektura – ispravljanje slučajnih grešaka, nastalih pri kucanju ili pisanju.

Pojam lektor nastao je od latinskog glagola legere (čitati), što doslovno znači da je lektor čitač teksta. Riječ korektura potiče od latinskog glagola corrigo (ispraviti).